Gurugedara Video
:: NEW BOOK
Poda wessa
Hela Jana Kavi
Senakeliye Abirahasa
Sagaun Bima Soya
Punchi Punchi Rasa Katha
Kele Game Aurudu
News
.=re fll;d iy ldjH ix.%yhkag ksudK Ndr .efka
25 01 2016
ioleka oyr ) je,sms,a, ) ;re wyqrla  fll;d ix.?%yhka iy m?%Nd;h ) t<sjeg woaor) BYaj iudfjhka  ldjH ix.?%yhka fukau kjl;d <ud l;d mj;k fhdjqka wOHdmksl iy fjk;a fmd; m; .Kkdjla yryd l=i,;d mQK wxl=r .=re)isiq ksudKlrejka /qila rgg
nq,;aisxy, ú;a;s
04 12 2014
merKs miafhdÿka fldar<h ms<sn|j mqrdjD;a;hka /ila ;snqK o tajd ksis mßÈ ix.%yj we;af;a kï ta w,am jYfhka. tfiau hg;a úð; iufhka miqq wm m%foaYj, we;sjQ iudc mßj¾;khka
Copyright © 2013 gurugedaragk.com. All Rights Reserved. email :- gurugedaragk@yahoo.com | HOME | NEWS | MOVE